OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

KARAT d.o.o./KARAT KAMINI d.o.o.
KRALJA TOMISLAVA 63/73
31 417 PIŠKOREVCI
Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) ističemo:
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Pisani prigovor potrošač podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, jasno i čitko:
 1. neposrednom predajom u prodajnom prostoru,
 1. dostavom putem pošte na adresu
KARAT d.o.o./KARAT KAMINI d.o.o.
KRALJA TOMISLAVA 63/73
31 417 PIŠKOREVCI
 1. dostavom putem e-pošte na ana@karat-kamini.hr
ili na broj telefax-a: 031 854 427
Prigovor treba sadržavati najmanje slijedeće podatke:
 • ime i prezime potrošača – podnositelja prigovora s adresom prebivališta,
 • oznaku prodajnog mjesta kojem se prigovor podnosi,
 • datum kupnje/obavljanja usluge te broj izdanog računa,
 • naziv proizvoda/usluge radi koje se prigovor podnosi,
 • izjavu je li proizvod u jamstvenom roku,
 • navod prigovora – što podrobnije opisati nedostatke ili razloge,
 • datum i potpis podnositelja
ad 1.
Kod neposredne predaje u prodajnom prostoru prigovor podnijeti u 2 istovjetna primjerka.
 • jedan primjerak se označava datumom prijama i potpisom trgovca koji ga je preuzeo te ostaje na prodajnome mjestu radi razmatranja istoga
 • drugi se primjerak prigovora označava datumom te ovjerava pečatom prodavaonice i/ili potpisom trgovca koji je preuzeo isti te se vraća potrošaču
ad 2.
Prigovor dostavljen poštom slati preporučeno.
Odgovor na pisani prigovor dostaviti će se u zakonom propisanom roku.